web space | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free Domain Name with Hosting from Network Solutions®!

Shinya Hashimoto - RIP
Ranked #47 in the 2004 PWI Top 500

GR1: ZERO-ONE PPV DEBUT SHOW 03/02/01 - Tokyo (3:00) Naomichi Marufuji vs. Naohiro Hoshikawa; Akitoshi Saito vs. Tadahiro Fujisaki; Yu Ikeda vs. Takeshi Toubou (Shootboxing); Yoshiaki Yatsu vs. Gary Steele; Kazunari Murakami vs. Shinjiro Otani; Takao Omori, Yoshihiro Takayama vs. Tatsuhito Takaiwa, Alexander Otsuka; Shinya Hashimoto, Yuji Nagata vs. Mitsuharu Misawa, Jun Akiyama

JI2: ZERO-ONE on Samurai TV 7/12/01 Naohiro Hoshikawa vs. Ikuto Hidaka; Kohei Sato vs. Sean McCully; The Cobra vs. Masato Tanaka; Tatsuhito Takaiwa vs. Tom Howard; Mike Rapada, Steve Corino vs. Ohtani, Yuuki Ishikawa * (NWA International Tag Team Title); Hashimoto, Fujiwara vs. Usuda, Otsuka

CN2: (6:00) ZERO ONE 1st Anniversary Show 3/2/02 (3:52) Tatsuhito Takaiwa v. KENTA; Kohei Sato v. Yoshiaki Fujiwara; Wataru Sakata v. Sean McCully; Samoa Joe, Tom Howard v. Gary Steele, Steve Corino; Yoko Takahashi v. Yuki Kubota; Josh Dempsey v. The Predator (Lumberjack Death Match); Naomichi Marufuji v. Naohiro Hoshikawa; Kazuhiko Ogasawara v. Ryuji Choi; Shinya Hashimoto v. Masato Tanaka; Naoya Ogawa v. Shinjiro Otani ... ZERO ONE VAST ENERGY 2 3/12/02 (2:00) Steve Corino, Sean McCully vs. Yusaku, Tadahiro Fuyisaki; Yoshiaki Fujiwara, Tatsuhito Takaiwa vs. Kohei Sato, Wataru Sakata; Ryuji Choi vs. Paul LeDuc; Kazuhiko Ogasawara vs. Naohiro Hoshikawa; Tom Howard vs. Josh Dempsey; Masato Tanaka, Shinjiro Ohtani vs. Native Blood; Shinya Hashimoto vs. Dan Severn *

CS3: (6:00) ZERO-ONE PPV IMPOSSIBLE TO ESCAPE 7/7/02 (4:27) Spanky vs. Yoshito Sasaki; Naohiro Hoshikawa vs Ikuto Hidaka; Kohei Sato, Ryoji Sai vs Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda; Yoko Takahashi vs Azumi Toshiya (Shootfight match); Yoshiaki Fujiwara, Don Arakawa vs Wagyu Kuroge, Yumeji Fugo; Tatsuhito Takaiwa vs Dick Togo; Josh Dempsy, Sean McCully vs Yuki Ishikawa, Katsumi Usuda; Tom Howard, Nathan Jones vs Steve Corino, Rapid Fire Maldonado; Shinjiro Ohtani, Masato Tanaka vs Wataru Sakata, Hirotaka Yokoi; Shinya Hashimoto vs Kazuhiko Ogasawara (Different Style Fight Match); Naoya Ogawa vs Predator (Cage Death Match)

DE2: (6:00) ZERO-ONE TRUTH CREATION PPV 12/15/02 (5:00) The Predator vs. Nathan Jones (Cage); Josh Dempsey, Sean McCully vs. Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda (Cage); Yoshiaki Fujiwara, Masanobu Fuchi, Don Arakawa vs. Yoshito Sasaki, Kuroge Wagyuta, Fugofugo Yumeji; Tatsuhito Takaiwa, Masato Tanaka vs. Low Ki, Frankie; Dos Caras Jr., Jimmy Snuka Jr. vs. Kohei Sato, Hirotaka Yokoi; Kendo Ka Shin vs. Kazuhiko Ogasawara; Jeff Jarrett, Steve Corino vs. King Joe, King Adamo; Wataru Sakata vs. Naohiro Hoshikawa (World 1 Jr. Tournament Final); Satoshi Kojima vs. Shinjiro Otani; Matt Ghaffari, Tom Howard vs. Shinya Hashimoto, Naoya Ogawa (NWA Intercontinental Tag Team Title) *

ZERO-ONE DVD 12/24/03 Yumeji Fugo vs. Osamu Namiguchi; Tomohiro Ishii & Takashi Uwano vs. Naohiro Hoshikawa & Yoshito Sasaki; Dick Togo & Ikuto Hidaka vs. Jun Kasai & Vansack Ayasit; Hirotaka Yokoi vs. Katsuhisa Fujii; Mammoth Sasaki & Tetsuhiro Kuroda vs. Tatsuhito Takaiwa & Kohei Sato; Takao Omori vs. Masato Tanaka Shinjiro Ohtani vs. Shinya Hashimoto


Back to Japan page
Return to homepage