web space | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NOAH 7/10/04 DVD Mitsuo Momota vs. Haruka Eigen Tamon Honda/Jun Izumida/Tsuyoshi Kikucki vs. Masao Inoue/Kishin Kawabata/Masashi Aoyagi Michael Modest/Donovan Morgan vs. Kotaro Suzuki/Ricky Marvin Scorpio/Richard Slinger vs. Akitoshi Saito/Makoto Hashi Akira Taue/Takuma Sano vs. Daisuke Ikeda/Mohammed Yone GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Naomichi Marufuji/KENTA vs. Takashi Sugiura/Kendo Kashin GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Jushin Liger IWGP Tag Team Title: Yoshihiro Takayama/Minoru Suzuki vs. Takeshi Morishima/Takeshi Rikio GHC Tag Team Title: Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Keiji Muto/Taiyo Kea GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama NOAH 11/1/04 DVD Naomichi Marufuji vs.Jun Akiyama; Donovan Morgan & Doug Williams vs. Daisuke Ikeda & Mohammed Yone; Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Rikio, Naoki Sano vs.Masashi Aoyagi, Masao Inoue, Akitoshi Saito; Low-Ki, Michael Modest, SUWA vs. Makoto Hashi, Yoshinobu Kanemaru, Takashi Sugiura; Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue, Trevor Rhodes; Masao Inoue & Trevor Rhodes vs. Jun Izumida & Kishin Kawabata; Jun Akiyama vs. Bison Smith NOAH 7/18/05 DVD Takashi Sugiura/SUWA/Masashi Aoyagi vs. Tsuyoshi Kikuchi/Mitsuo Momota/Katsuhiko Nakajima Mohammed Yone/Takeshi Morishima vs. Tamon Honda/Go Shiosaki Akitoshi Saito/Shiro Koshinaka/Masao Inoue/Kishin Kawabata vs. Akira Taue/Takuma Sano/Jun Izumida/Haruka Eigen Mushiking Terry Debut Match: Mushiking Terry vs. Black Mask GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Yoshinobu Kanemaru GHC Tag Team Title: Minoru Suzuki/Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama/Makoto Hashi GHC Heavyweight Title: Takeshi Rikio vs. Hiroshi Tanahashi Genichiro Tenryu vs. Yoshinari Ogawa Kenta Kobashi vs. Kensuke Sasaki Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada GLOBAL HONORED CROWN Disc1 4/15/2001 Mitsuharu Misawa vs. Yoshihiro Takayama 5/18/2001 Mitsuharu Misawa vs. Akira Taue 7/27/01 Jun Akiyama vs. Mitsuharu Misawa 9/5/01 Jun Akiyama vs. Tamon Honda Disc2 12/9/01 Jun Akiyama vs. Vader 1/4/02 Jun Akiyama vs. Vader 4/7/02 Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama 5/26/02 Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue 7/26/02 Yoshinari Ogawa vs. Takeshi Rikio 9/7/02 Yoshihiro Takayama vs. Yoshinari Ogawa Disc3 9/23/02 Mitsuharu Misawa vs. Yoshihiro Takayama 12/7/02 Mitsuharu Misawa vs. Yoshinari Ogawa 3/1/03 Kenta Kobashi vs. Mitsuharu Misawa Disc4 4/13/03 Kenta Kobashi vs. Tamon Honda 5/2/03 Kenta Kobashi vs. Masahiro Chono 8/26/03 Kenta Kobashi vs. Bison Smith 9/12/03 Kenta Kobashi vs. Yuji Nagata Disc5 11/1/03 Kenta Kobashi vs. Yoshinari Ogawa 1/25/04 Kenta Kobashi vs. Takuma Sano 3/6/04 Kenta Kobashi vs. Takeshi Rikio Disc6 4/25/04 Kenta Kobashi vs. Yoshihiro Takayama 7/10/04 Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama Disc7 9/10/04 Kenta Kobashi vs. Akira Taue 10/24/04 Kenta Kobashi vs. Akitoshi Saito 12/4/04 Kenta Kobashi vs. The Gladiator Disc8 1/8/05 Kenta Kobashi vs. Minoru Suzuki 3/5/05 Takeshi Rikio vs. Kenta Kobashi 4/24/05 Takeshi Rikio vs. Akitoshi Saito 7/18/05 Takeshi Rikio vs. Hiroshi Tanahashi Disc9 9/18/05 Takeshi Rikio vs. Mitsuharu Misawa 11/5/05 Akira Taue vs. Takeshi Rikio 12/4/05 Akira Taue vs. Takeshi Morishima 1/22/06 Jun Akiyama vs. Akira Taue Disc10 3/5/06 Jun Akiyama vs. Minoru Suzuki 4/23/06 Jun Akiyama vs. Masao Inoue 9/9/06 Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama Disc11 10/29/06 Naomichi Marufuji vs. KENTA 12/10/06 Mitsuharu Misawa vs. Naomichi Marufuji PRO-WRESTLING NOAH GREAT VOYAGE 12/23/00 Ariake Colosseum Kentaro Shiga, Yoshinobu Kanemura, Takeshi Morishima vs. Masao Inoue, Takeshi Rikioh & Takashi Sugiura; Tamon Honda, Naomichi Marufuji vs. Ricky Fuyuki, Tetsuhiro Kuroda (WEW tag titles); Yoshinari Ogawa, Daisuke Ikeda vs. Masaji Aoyagi, Akitoshi Saito; Yoshihiro Takayama vs. Akira Taue; Shinya Hashimoto vs. Takao Omori; Mitsuhara Misawa vs. Big Van Vader; Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama

PRO-WRESTLING NOAH EXPLOSION 1/13/01 Osaka Naomichi Marufuji vs. Scorpio vs. Yoshinobu Kanemaru; Rusher Kimura, Mitsuo Momota, Daisuke Ikeda vs. Haruka Eigen, Jun Izumida, Tsuyoshi Kikuchi; Akitoshi Saito, Masaji Aoyagi vs. Kentaro Shiga, Makoto Hashi; Takeshi Rikio vs. Takeshi Morishima; Takao Omori, Yoshihiro Takayama, Satoru Asako vs. Masao Inoue, Tamon Honda, Takashi Suguira; Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa vs. Shinya Hashimoto, Alexander Otsuka; Jun Akiyama, Vader vs. Kenta Kobashi, Akira Taue ... 2/25/01 Kobe Kentaro Shiga, Yoshinobu Kanemaru vs. Makoto Hashi, Takeshi Morishima; Satoru Asako, Haruka Eigen vs. Rusher Kimura, Mitsuo Momota; Daisuke Ikeda vs. Naomichi Marufuji; Akitoshi Saito, Takashi Suguira vs. Masaji Aoyagi, Scorpio; Tamon Honda, Masao Inoue vs. Jun Izumida, Tsuyoshi Kikuchi; Yoshinari Ogawa vs. Takuma Sano; Jun Akiyama vs. Akira Taue; Takao Omori, Yoshihiro Takayama vs. Mitsuharu Misawa, Takeshi Rikio.

TP8: NOAH PPV 8/17/00 (2:00) Satoru Asaka vs. Kenta Kobayashi; Rusher Kimura, Mitsuo Momota, Makoto Hashi vs. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi, Yoshinobu Kanemaru; Masao Inoue, Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji, Takeshi Rikioh; Akira Taue, Jun Izumida vs. Yoshihiro Takayama, Takao Omori; Mitsuhara Misawa, Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Ikeda, Kentaro Shiga; Jun Akiyama vs. Kenta Kobashi

JI1: NOAH GREAT VOYAGE #2 1/28/01 (taped 1/13) (1:55) Osaka Too Cold Scorpio vs. Naomichi Marafuji vs. Yoshinobu Kanemaru (3-Way Dance); Rusher Kimura, Mitsuo Momota, Daisuke Ikeda vs. Haruka Eigen, Jun Izumida, Tsuyoshi Kikuchi; Masaji Aoyagi, Akitoshi Saito vs. Kentaro Shiga, Makota Hashi; Takeshi Rikioh vs. Takeshi Morishima; Yoshihiro Takayama, Takao Omori, Satoru Asako vs. Masao Inoue, Tamon Honda, Takashi Suguira; Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa vs. Shinya Hashimoto, Alexander Otsuka; Jun Akiyama, Van Vader vs. Kenta Kobashi, Akira Taue

NOAH GLOBAL HONORED CROWN TOURNAMENT (2:00) Highlights of Akitoshi Saito vs. Mitsuharu Misawa; Highlights of Jun Izumida vs. Yoshihiro Takayama; Highlights of Vader vs. Akira Taue; Highlights of Daisuke Ikeda vs. Tamon Honda; Highlights of Scorpio vs. Kentaro Shiga; Takao Omori vs. Jun Akiyama; Jun Akiyama vs. Takeshi Rikioh; Mitsuharu Misawa vs. Jun Akiyama; Vader vs. Yoshihiro Takayama; Mitsuharu Misawa vs. Yoshihiro Takayama *

NOAH GLOBAL HONORED CROWN TAG TEAM TOURNAMENT 2001 (2:00) Bull Schmitt, Bison Smith vs. Tamon Honda, Masao Inoue; Michael Modest, Donovan Morgan vs. Takeshi Rikioh, Takeshi Morishima; Michael Modest, Donovan Morgan vs. Jun Akiyama, Akitoshi Saito; Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa vs. Takao Omori, Shinjiro Ohtani; Vader, Scorpio vs. Takashi Sugiura, Daisuke Ikeda; Vader, Scorpio vs. Masao Inoue, Tamon Honda; Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama, Akitoshi Saito; Vader, Scorpio vs. Jun Akiyama, Akitoshi Saito *

CN1: (6:00) NOAH PPV 8/5/00, 8/6/00 (4:25) Morishima vs Hashi; Eigen, Izumida, Kikuchi vs Kimura, Momota, Rikioh; Shiga, Marufuji vs Inoue, Kamemaru; Ogawa, Ikeda, Kakihara vs Takayama, Omori, Asako; Kobashi, Akiyama vs Misawa, Taue (2/3 Falls) ... Asako vs Kobayashi; Kimura, Momota, Hashi vs Eigen, Kikuchi, Kanemaru; Inoue, Morishima vs Marufuji, Rikioh; Taue, Izumida vs Takayama, Omori; Misawa, Ogawa vs Ikeda, Shiga; Akiyama vs Kobashi

SD1: NOAH Kobashi Comeback Match 4/05/02 (2:50) Jushin Liger, Wataru Inoue vs. Tsuyoshi Kikuchi, Yoshinobu Kanemaru; KENTA, Kotaro Suzuki vs. Mohammad Yone, Ray Gordy; Rusher Kimura, Mitsuo Momota, Masaji Aoyagi vs. Haruka Eigen, Jun Izumida, Kishin Kawabata; Daisuke Ikeda, Takashi Sugiura vs. Michael Modest, Donovan Morgan; Yoshinari Ogawa, Takuma Sano vs. Scorpio, Richard Slinger; Akira Taue, Tamon Honda, Masao Inoue vs. Akitoshi Saito, Kentaro Shiga, Makoto Hashi; Juventud Guererra vs. Naomichi Marufuji; Takeshi Morishima, Takeshi Rikioh vs. Takao Omori, Yoshihiro Takayama; Jun Akiyama, Yuji Nagata vs. Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi


Back to Japan page
Return to homepage